DziaLka do sprzedania w miejscowości Legionowo o powierzchni 2424.00m2

DziaLka na sprzedaz Legionowo WszewilkiLegionowski/legionowo/legionowo/bukowiec drugi. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. – na działkach leśnych, które uzyskały zgodę władz leśnych na zmianę przeznaczenia terenów leśnych na cele budownictwa mieszkaniowego – oznaczonych na rysunku planu graficznie jak i symbolem mnl – obowiązuje:. Po sąsiedzku kilka nowych domów, budowane są nowe. Ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 2,5 kondygnacje – 10 m od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu. 3) wyłączenie gruntów leśnych z produkcji (trwałego wylesienia) do 20% powierzchni leśnej na działce a także nie więcej niż (. Dla terenów wydzieleń wewnętrznych w obrębie jednostek mn ustala się :. Działka leśna porośnięta sosnami, na sporym wzniesieniu opadającym w kierunku drogi. 2) zakaz realizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce. Plan wyklucza lokalizowanie budynków gospodarczych (za wyjątkiem garażowych) wolnostojących, w szczególnych przypadkach dopuszcza się realizacje budynków gospodarczych, garażowych, handlowo-usługowych jako dobudowanych do istniejących budynków na granicy działki sąsiadującej o wysokości max 4,0 m a handlowo-usługowych – 5,0 m. Dopuszcza się lokalizację usług podstawowych oraz nieuciążliwych wbudowanych w budynek mieszkalny. Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na szczycie wzniesienia polana. Najważniejsze dla przyszłego inwestora postanowienia planu to:. ) a także 300 m2 na działkach większych niż 1000 m2 z obowiązkiem zachowania drzewostanu leśnego na pozostałej powierzchni jak i powierzchni biologicznie czynnej; wszystkie media w odległości nieco ponad 50m od działki. 1) zakaz podziału działek na działki o powierzchni mniejszej niż 1500 m2. Możesz zamieszkać w pięknym lesie, a jednocześnie niedaleko cywilizacji.

Tags: , , ,

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.